Gcalls - Cập nhật mới - tính năng pin activity

Gcalls - Cập nhật mới - tính năng pin activity
Với tính năng ghim hoạt động của danh bạ, các điện thoại viên (agent) sẽ dễ dàng ghim một hoạt động quan trọng nhất như ghi chú, nhắc nhở, ghi âm cuộc gọi, … của người khách hàng để nó luôn hiện lên đầu trang danh bạ và từ đó mình có thể theo dõi về sau.Với tính năng ghim hoạt động của danh bạ, các điện thoại viên (agent) sẽ dễ dàng ghim một hoạt động quan trọng nhất như ghi chú, nhắc nhở, ghi âm cuộc gọi, … của người khách hàng để nó luôn hiện lên đầu trang danh bạ và từ đó mình có thể theo dõi về sau.Với tính năng ghim hoạt động của danh bạ, các điện thoại viên (agent) sẽ dễ dàng ghim một hoạt động quan trọng nhất như ghi chú, nhắc nhở, ghi âm cuộc gọi, … của người khách hàng để nó luôn hiện lên đầu trang danh bạ và từ đó mình có thể theo dõi về sau.