Giải pháp tổng đài Gcalls tích hợp với Salesforce - Cửa sổ iFrame thông tin

Giải pháp tổng đài Gcalls tích hợp với Salesforce - Cửa sổ iFrame thông tin
Chỉ với một CLICK để xem lịch sử tương tác với khách hàng và hỗ trợ họ tốt hơn. Thông tin có thể bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử đơn hàng, những ghi chú gần nhất, nhân viên phụ trách,…. đó gọi là iFrameChỉ với một CLICK để xem lịch sử tương tác với khách hàng và hỗ trợ họ tốt hơn. Thông tin có thể bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử đơn hàng, những ghi chú gần nhất, nhân viên phụ trách,…. đó gọi là iFrameChỉ với một CLICK để xem lịch sử tương tác với khách hàng và hỗ trợ họ tốt hơn. Thông tin có thể bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử đơn hàng, những ghi chú gần nhất, nhân viên phụ trách,…. đó gọi là iFrame